މަރިޔަމް ވަފާ

2660 ލިޔުން

އިޓްލޮސްގެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކެބިނެޓުގެ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް

ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާއަކީ އަންހެނުންނަށް ފަހި ދާއިރާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ: ޝައުނާ

4 މަޝްރޫއަކަށް ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ އެހީގެ ބައެއް ދޫކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކުރި އިޔާދަކުރަނި ހަކަތައިގެ ނިޒާމުން ކަރަންޓު އުފައްދަން ފަށައިފި

ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ހުރިނަމަވެސް ބާރަށް ދުއްވާ މީހުންގެ ފަހަތުން ފުލުހުން ދުވަންޖެހިފައި

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ޔަޤީންކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް

މޭޖަރ ޢަލީ ސަލީމް އަވަހާރަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ 244 ސްކޫލެއްގައި މާދަމާ އޯލެވެލް އާއި އެސްއެސްސީ އިމްތިޙާނު ފަށްޓަވަނީ

ސިކްސްތު ޕަވަރ ޕްރޮޖެކްޓް އަންނަ ޖުލައިމަހު ފަށަނީ

އަލިފުށީ އެއަރޕޯޓު ޓަރމިނަލްގެ ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކޮތަޅުން އަގު ނަގަނީ އާމްދަނީ ހޯދާކަށްނޫން، ޕްލާސްޓިކް ނޫން ގޮތެއް ބޭނުންވާތީ: ޝައުނާ

ޓްރާންސްޕޯޓުން ގެނައި އިސްލާހުގެ ސަބަބުން ބާރަށް ވެހިކަލް ދުއްވާ މީހުންނަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތް!

ވިސްނާނުލާ ބާރުކޮށްލެވޭ ދުވެއްޔާއެކު މަގު ބޭނުންކުރާ އެންމެންގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް

ރަމަޟާން މަސް ވަކިވިނަމަވެސް، އަޅުކަމަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލު ދަމަހައްޓަމާ

ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ކުޑަކުދިންގެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް

ޢީދަށް ފުރާއިރު މުދަލާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުވޭ

އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތް ބަލައިގަންނަވާނީ މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާ ހަމައަށް

ދެބޭހެއް ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ޑައިލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން 24 ގަޑިއިރުގެ ޚިދުމަތް

ރާއްޖޭގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓުތައް އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަނީ

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 132 133