މަރިޔަމް ވަފާ

2537 ލިޔުން

ރައީސްގެ ސުވާލު: އާބާދީ މަދު ރަށްރަށުގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ނުހިންގަންވީ ކީއްވެ؟

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް މިނިސްޓަރ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ފުރާވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގައި އިންޑިއާގެ ޙިއްސާ ވަރަށް ބޮޑު : ޝާހިދު

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ 14.2 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ސިމެންތި ފަށަލަ އަޅާ ނިމިއްޖެ

ބިން ހިއްކަން ވަޢުދުވި ހުރިހާ ރަށެއްގެ މަސައްކަތް މި ދައުރުގައި ނިންމާނަން : ރައީސް

ހެވީ ވެހިކަލްއަށް ޚާއްސަ ޕާކިންގ ހުޅުމާލެއިން ކުއްޔަށް ދެނީ

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ މަސްތުވާތަކެއްޗެއް ނުގެއްލޭ: ކަސްޓަމްސް

އިހަވަންދޫގައި ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފަންނުވެރިންގެ އެދުމާއެކު އާޓް ގެލެރީ ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދަތުރުފުޅާއެކު ދެޤައުމަށްވެސް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ: ނައިބު ރައީސް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މާލީ އެހީއަށް ދެން އެދެވޭނީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް

ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފުގައި ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅެއް

ވިލިނގިލީ ރޯހައުސް މަޝްރޫޢާއެކު ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ޙައްލަކާއި ދިމާއަށް

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވި ހޮސްޕިޓަލްގެ އައު ކްލިނިކާއެކު އެތައް ފަސޭހައެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޤައުމީ ދަފްތަރުގައި 10000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން

ރުއްގަނޑު ސަރަހައްދަށް ކެފޭއާއި ޕާޓީތައް، ފޭސް2ގައި ވޯޓަރ ސްޕޯޓް

ރައީސްގެ ދަޢުވަތަކަށް ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއަކު މަރުވެއްޖެ

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިއްކާ ތަންތަނަށް ނަން ކިޔުމުގެ ހުއްދަ ލިބިދޭ އުސޫލެއް

އޭލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 126 127