މަރިޔަމް ވަފާ

2533 ލިޔުން

ރާއްޖެއިން ފޮނުވާ އެހީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ތުރުކީއަށް

އަމީނީ މަގުގެ 5 ވަނަ ސެގްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެކިކަހަލަ އައިބު ހުރި 78 ކުދިން އުފަންވި، އެންމެ މުހިންމީ މައިމީހާގެ ދުޅަހެޔޮކަން

ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގައި އަޅާ މިސްކިތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގެއްލުނު މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ކޮރަޕްޝަން: 8 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއަށް ދޫކުރާނީ ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުން

ރާއްޖެއިން 2500 ޙައްޖު ކޯޓާއަށް އެދިއްޖެ، އިތުރު ކޯޓާ ހަމަޖެހޭނެކަމުގެ ޢުއްމީދު ބޮޑު

މިއުޒިކަލް އައިޑަލްއަށް އިންޑިއަން އައިޑަލްގެ ޕަވަންދީޕްއާއި އަރުނިތާ ރާއްޖެއަށް

ސަވާދީއްތަ ދަތުރު: މިފަހަރު 6 ޤައުމަކުން 13 ޔޮޓު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މައި މަރުކަޒަކަށް ދަރުބާރުގެ

ޑިޖިޓަލް ސޮއި ތަޖުރިބާކުރުން މިމަހު ފަހުކޮޅު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި

ނޫ ރާއްޖެ - ކަނޑުތަކުގެ ޚާއްޞަ ދިރާސާ މިފަހަރު ދެކުނަށް

އަޒްލީނާގެ ޤާތިލު ޒުހައިރު މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިއްޖެ

ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ވޯޓަކާއި ނުލައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުވެއްޖެ

ގިނަ ޚިދުމަތްތަކާއެކު ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް ތަރައްޤީކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލި މީހާއަށް ފަރުވާދެމުންދަނީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި

އައްޑޫ ބިންހިއްކާ ސަރަޙައްދުތަކުން 24000 މުރަކަ އެހެން ސަރަޙައްދުތަކަށް

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 126 127