މަރިޔަމް ވަފާ

2936 ލިޔުން

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީގު ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި: އޭސީސީ

ނައިފަރުގެ ފެނުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ގެނައުމަށް ފެނަކައިން މަސައްކަތްކުރަނީ

ކުވައިތުގެ އަމީރުގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގައި ޣައިބަށް ކަށުނަމާދުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް ބަންގްލަދޭޝްއިން ބިދޭސީން އަލުން ގެނެވޭގޮތް ހަމަޖައްސަވައިފި

މަސްވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުންފުންޏެއް ސަރުކާރުން އުފައްދަވައިފި

ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ދުވަސް ބަންދުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި

"ކުދިންގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ މީހަކީ އެކުދިންނަށް ދިމާވާ ކަންކަން ހިއްސާކުރެވޭ މީހަކަށްވާންޖެހޭ"

ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުދެވި ތިބި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި

ހުރަވީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް

ޕާކުކުރާނެ ޖާގަ ހުއްޓަސް، އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ބޭނުމެއްނުކުރޭ

ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތަށް 9 އިމާމުން މިހާތަނަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ތުރުކީވިލާތާއި ޔޫއޭއީއަށް ރައީސް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ޚަރަދުވީ 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ

މާދަމާއިން ފެށިގެން ރުބެއްލާ އަދި އެމްއާރު ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ މައްސަލައަށް އޮތް ޙައްލު މިސަރުކާރުގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި

މަކުނުދޫ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭ ނިމޭނެ

އައު ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގެ 22 ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އެއަރޕޯޓުގައި ޓެކްސީ މަޑުކުރާ ސަރަޙައްދު ޑޮމެސްޓިކް ޓަރމިނަލް ކައިރިއަށް

އައްޑޫ ފެނުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ސްޕެއަރ ގެންނަނީ

އަސާސީ އެއްވެސް މުދަލެއް އެތެރެކުރުމަށް ހުރަހެއް ނެތް: ސަޢީދު

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 146 147