މަރިޔަމް ވަފާ

2782 ލިޔުން

މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރުމަށް ލޯނަށް އެދުނު 1275 ދަރިވަރަކަށް މިއަހަރު ލޯނު ދެނީ

ތ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ހުޅުދުއްފާރުގައި ދަނާލެއް ތަރައްޤީކޮށްދޭނަން: ޑރ. މުޢިއްޒު

އަމީނީމަގުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލީ މަގުތަކަށް ބާރުބޮޑުވާނެތީ އިލެކްޝަނުން އެދިގެން: އާރުޑީސީ

ޑީއެޗްއެލް ޕެކޭޖެއް ނެގުމަށް ކަސްޓަމްސް ފީދެއްކުމަށް ކަމަށްބުނެ ސްކޭމް މެސެޖެއް ދައުރުވަނީ

މިހާރުން މިހާރަށް، ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުމަކީ ވާނެކަމެއް ނޫން: ޙަބީބު

އަމާޒަކީ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފޯމްތައް މިރެއަށް ނިންމުން

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ނާސަރީ "މާލެ ފެހި" ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސް ބާނަމުންދިޔަ ލަންކާގެ 4 ބޯޓެއް އަތުލައިގަނެފި

ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސް އަޅަންކުރާ މަސައްކަތަށް ހިތްވަރު ނުދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޒުވާނާ ފެނިއްޖެ

މާފުށިން ގޯތިތައް ދޫކުރާ ތަން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުން ބުރާސްފަތިދުވަހު

ބޭހެއްގަ މައްސަލައެއް ފާހަގަވެ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އެމްއޭސީއެލް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ %50 ޑޮލަރުން ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އެޕެރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެމްޓީސީސީގެ 87 މުވައްޒަފަކު ދަސްވެނިވެއްޖެ

ސޯލާ ޕީވީގެ މަސައްކަތަށް ހުޅުމާލޭ ލިންކްރޯޑްގެ ބައެއް ބަންދުކުރަނީ

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 1.2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން

ފަތުރުވެރިކަން ނެތް ހދ. ގެ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓާ ގުޅިފައި

ލެޕްރޯސްކޯޕިކް ސާރޖަރީގެ ޚިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން

އިންތިޚާބުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރަންޖެހޭ: އީޔޫ މިޝަން

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 139 140