މަރިޔަމް ވަފާ

2347 ލިޔުން

ޝެންގެން ވިސާ ލުއިކުރުމާއި މަހުން ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މުއްސަނދިންނާއި ފަޤީރުންނަށް އެއްހަމައަކުން އާސަންދަ ދޭ އުޞޫލަށް ބަދަލުތަކެއް

3700 އަށްވުރެ ގިނަ އެމްއާރްއައިއާއެކު ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ބޯހިމެނުމުގައި އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފި

ޒަމާންވީ ކުނިފުނިތަކުން މިންޖުވެ، ކުނިން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ތަޞައްވުރު ހަގީގަތަކަށް

އެމްޕީއެލްގެ އެންމެ ބޮޑު ކްރޭންގެ ތަޖުރިބާ ސިމިއުލޭޓަރއިން

ދަޢުލަތުން ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ 94 ކުއްޖަކު އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް

މޫސުމީ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް މާލީ އެހީދޭނެ ޚާއްސަ ފަންޑެއް

ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ 3 މުބާރާތެއްގެ މަތީ ސާނަވީ ގިންތި ކުރިއަށް

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ގޯތި މެއިމަހު އިޢުލާންކުރެވޭނެ: އަސްލަމް

ހިޔާގެ 900 ފްލެޓު ހުރީ ބޮޑު އަގުގައި ކުއްޔަށްދީފައި

ޅ. އަތޮޅުގެ އާރްޓީއެލްގެ ޓެސްޓު ދަތުރުތައް އަންނަ ހަފްތާއަށް

ފެނަކައިގެ ޚިދުމަތާއެކު، ކަރަންޓް މީޓަރު ޓެސްޓުކުރުމަށް އެންމެ ފަރާތަކަށް ބަރޯސާވުން ނިމުމަކަށް

އަމީނީ މަގުގެ ދެވަނަ ސެގްމަންޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ: އާރްޑީސީ

ނާޒުކު ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް، ރައްކާތެރި ސިޔާސަތުތަކެއް

42 ރަށެއްގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްވެ، ތަރައްޤީގެ ބާރު ސީދާ ކައުންސިލަށް

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން "ވުނަދާނަ ފެސްޓިވަލް" ބައްލަވާލައްވައިފި

ރިވެލިން ހުޅުވައިދިނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ޢާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދިމާވާ ދައްޗަކީ ޚިދުމަތްތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް: މިނިސްޓަރ

ކޭބަލެއް ބުރިވެ، ހިޔާގެ ހުރިހާ ޓަވަރަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 117 118