މަރިޔަމް ވަފާ

2893 ލިޔުން

ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕީއެންސީއަށް

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރެއް ނެތް: ދިރާސާ

ދޯދިޔާކޮށް ހިނގާފައިވާކަންކަން ބެލުމަށް އެތެރޭގެ އޮޑިޓެއް މިދަނީކުރަމުން: ފެނަކަ އެމްޑީ

ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އެކަޑަމީ އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފި

ދެމެހެއްޓެނިވި ފައިދާއަށް ދިރާސީ ހެކީގެ މައްޗަށް އެއްކުރެވޭ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ރައީސް އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތައް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށްޓަވަނީ

ފެނަކައިގެ 1800އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓްވަނީ ހަމަވެފައި

އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް އައިވީއެފްގެ ޚިދުމަތް ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި

ކައުންސިލްތަކުގެ އިޙްތިސާސް 700 މީޓަރާއި ހަމައަށް ބޮޑުކުރަން ނިންމަވައިފި

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތާއި އެއްސަފެއްގައި ވާދަކުރާނެ

ތިނަދޫ ސިޓީގެ ޙައްލަކީ ޤާނޫނު ބަދަލުކޮށް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުން: އެލްޖީއޭ

ބަންދު ދުވަހަކަސް އެއްވެސް ވަގުތެއް ނަގާނުލާ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް

އިމާމުންނަށް ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތުދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހަކަށް

ރިޔާސީ އައު ދައުރަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހަވާއަރުވައިފި

ބިންވެރިކަމާއި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ރަންޒަމާނެއް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދެއްވާނަން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު 8 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ދަރުބާރު ފަށައިފި

ޑރ.މުޢިއްޒު ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޞާލިޙު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ

ޑރ. މުޢިއްޒު: ޚުލްގުފުޅު ހެޔޮ، ވަރުގަދަ ޝަޚުސިއްޔަތެއްގެ ވެރިއެއް!

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 144 145