މަރިޔަމް ވަފާ

2962 ލިޔުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޤައުމީ ދަފްތަރު އަދާހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މޭމަހުގެ 10 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ގެންދަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ވިލިމާލޭގެ މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ނިންމަވައިފި

ރާއްޖޭގައި ކުރިން ނެހެދޭ ތެލަސީމިއާ ޓެސްޓެއް މިމަހު ފަށަނީ

ސަރުކާރުން ދެކޭގޮތުގައި ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އަންނަން ފެށުމަކީ ލިބޭނެ ބޮޑު ކުރިއެެރުމެއް

ލޯނެއް ނަގައިގެން ނަމަވެސް މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޭނަން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނައިބު ރައީސް މޮންޓެނިގްރޯއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ޚަރަދުވީ 589000 ރުފިޔާ

ޕީއެސްއެމުން އިންތިޒާމްކުރި މާލޭ މޭޔަރު ބަހުސް ބާއްވައިފި

އަމީނީ މަގުގެ ފަހު 2 ސެގްމަންޓްގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތް ސްޕީކަރސް ކޮންފަރެންސްގައި ހިއްސާކުރައްވައިފި

ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފްއިން ފަށައިފި

ވީއައިވޭ މަޝްރޫއަކީ 12 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ޖީޑީޕީ އިތުރުކުރުމަށް މުހިއްމު މަޝްރޫޢެއް: ސަޢީދު

3000 ހައުސިންގ ޔުނިޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް އެފްޑީސީން ސޮއިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް މާލެސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކޮށް އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވަޤުފް ޢިމާރާތް "ދާރުއްސަލާމް" ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރަން ފަށަނީ

ސިޓީ އަދި އަތޮޅު ވަޤުފްގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ ޙަޟާރަތު ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރާނެ: އާދަމް ޝަރީފް

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފްރީ ޒޯންގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް

މެޑިކަލް ޗެކަޕްގެ ޚިދުމަތް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ

ވިއްސާރަވެ ޕީއެސްއެމް 2 ޢިމާރާތަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ރާއްޖެއަށް ކޮލިޓީ ބޭސް އެތެރެކުރުމަށް އުސޫލު ބަދަލުކުރަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 148 149