މަރިޔަމް ވަފާ

2550 ލިޔުން

ހައިވޭގައި ޤާއިމުކުރާ ސޯލާ ހަކަތައިގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު މެދުތެރޭ ނިމޭނެ

މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވުމަށް ދޭ ފަރުވާގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް

ރަމަޟާން މަހަކީ ނުރަނގަޅު އާދަތައް ދޫކޮށްލުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް

ކުނި ވަކިކޮށްގެން އުފުލުމަށް ވެމްކޯއަށް އިތުރު ވެހިކަލް ގެންނަނީ

މައިންބަފައިންނަށް އަޅާނުލާ ދަރިން ހަލާކު ހޯދަނީ އަމިއްލަ އަތްތަކުން

މަނަދޫގެ ގެއެއްގައި އެކަނި އުޅެމުންދިޔަ ދުވަސްވީ މީހަކު ނިޔާވެފައި އޮތްވާ ފެނިއްޖެ

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ސިއްޙީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމުގައި 75 އަހަރު

ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން ޖުލައިމަހު ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމާއެކު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު 6 އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެ: ވޯލްޑް ބެންކު

ރާއްޖޭގައި ކުދިން އުފަންވާ މިންވަރު ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ދަށަށް

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް އަލުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ތޮއްޑޫ "ސްމާޓް އައިލެންޑް"އަކަށް ހެދުމަށް އަރބަންކޯއިން އެހީވަނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކީ ބުރައެއްކަމުގައި ނުދެކި އެއީ ޒިންމާއެއްކަމަށް ހަދަންޖެހޭ

އިހަވަންދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު އާރްޑީސީއަށް

މާލެ ސަރަޙައްދަށް ޖަމާވަމުންދިޔަ އާބާދީ ހިފެހެއްޓުނު އަހަރެއް

ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ޕްރޮމޯޝަން ލިބޭކަމަށްބުނެ ލިންކުތައް ފޮނުވަނީ، ސަމާލުވޭ!

ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުންވި ގެތަކަށް އެންޑީއެމްއޭގެ އެހީ

ފިޔަވަތި - އެތައް މަންމައެއްގެ ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަމުގެ ހިޔާވެއްސެއް

ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވާން ދުރާލާ އިންޒާރު ދޭ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް އެހީދޭ ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ

ތިލަފުއްޓަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 800 ޓަނުގެ ކުނި، އަންދާޒާތަކަށްވުރެ އެތައް ތަނެއް އިތުރު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 127 128