ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް 19: ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުމަތީގައި "ހެލްތު ޑެސްކް"ތައް

ކޯވިޑް-19: އައިސޮލޭޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަޔާއި އިނާޔަތް ނުކެޑޭނެ

ކޯވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ސާކު ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ މެދުގައި ބާއްވަ ޚާއްސަ ޓެލެކޮންފަރެންސް މިއަދު ހަވީރު

އިމަރޖެންސީ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 13އަށް އަރައިފި

ކޯވިޑް-19 : މާލެއާއި ވަކިން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި އޮޕަރޭޝަން ފުޅާކުރަނީ

ކޯވިޑް19: އޮފީސްތަކުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ސީއެސްސީއަށް އަންގަވައިފި

ކުރީގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީއަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން ގޮވާލައްވައިފި

ހާލަތު ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ، ސްކޫލް ދަރިވަރުން ބޭނުން ކުރާނެ ޚާއްސަ ސްކީމެއް އެކުލަވާލަނީ

1 2 ... 464 465 466 467 468 469 470 ... 482 483