ކޯވިޑް-19

ރާއްޖެއަށް މިވަގުތު އެންމެ ބޭނުންވާ އެހީގެ ލިސްޓެއް ޗައިނާއާ ގުޅިގެން ޤާއިމުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ކާމިޔާބީއަކާ ހަމައަށް ދެވޭނީ ހުރިހާ ޤައުމެއް އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން

ކޯވިޑް-19: މީރު އައިލެންޑުން ޓެސްޓުކުރި 12 މީހުންވެސް ނެގެޓިވް

ކޯވިޑް-19 : ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ލަވަޔަކުން

ކޯވިޑް 19: ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިދިކޮޅު މެންބަރުންވެސް ތަޢުރީފްކޮށްފި

ވިލިވަރު ފޭސް 2 ގައި އިތުރު އައިސޮލޭޝަން ސެންޓަރެއް ހަދަނީ

ކޯވިޑް-19 : އިންޓަރނެޓާއި ކޭބަލްޓީވީގެ ވަސީލަތް ނެތް ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަނީ

ނޭޕާލަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

ސްޕެއިނުން އައި ދިވެއްސެއްގެ ގައިން ކޯވިޑްގެ އަލާމަތްތައް ފެނިގެން ޓެސްޓުކުރަނީ

1 2 ... 463 464 465 466 467 468 469 ... 482 483