ކޯވިޑް-19

ކޯޥިޑް-19 : ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުންވެސް ފްލޫ ކްލިނިކެއް ޤާއިމުކޮށްފި

ދެ ހަރަމްފުޅު ފިޔަވައި ސައޫދީގެ އެހެން ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ނަމާދުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށް އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ނުދިން މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

ދެކުނު ކޮރެއާއިން ރާއްޖެއައި ދިވެހި މީހާ ފަރުކޮޅުގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 : ފަންނާނުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަނީ

ކޯވިޑް19: މިމަހުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަޤާމުތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންގެ މުސާރައިން %20 އުނިކުރަން ނިންމައިފި

ދިވެހިންގެ ޒަމާންވީ އެއްބައިވަންތަކަން - ނަމޫނާ ފިލާވަޅުތަކެއް!

ކޯވިޑް-19 : ފްލޫ ކްލިނިކްތަކަށް މިހާތަނަށް 950 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދައްކައިފި

ކޯވިޑް-19 : ސިޓީ ހޮޓާތަކާއި ގެސްޓުހައުސްތަކަށް ފަތުރުވެރިން އައުން މަނާކޮށްފި

1 2 ... 462 463 464 465 466 467 468 ... 487 488