ކޯވިޑް-19

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި ފަރުދީ ޒިންމާ އިންތިހާއަށް މުހިންމު!

ކޯވިޑް-19 : ހިޔާ މަޝްރޫޢަށް ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް ހަދާ ސަރވޭގެ މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ޑިމާންޑާއި އެއްވަރަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ކަށަވަރުކުރާނަން: ޝާހު

ކޯވިޑް-19 : ހިލޭ ފެން ދިނުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 3 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ފަތުރުވެރިއެއްގެ ތަޢުރީފް

ކުޅުދުއްފުށީ އާޓިފިޝަލްބީޗް ބަންދު ކޮށް ޕާކް ތައް ވެސް ބަންދު ކޮށްފި

ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ މިއަހަރު ނުބާއްވާގޮތަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ނިންމަވައިފި

ކޯވިޑް-19 : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ބީއެމްއެލްއިން ހާއްސަ ލޯނެއް

އެމް ސެވަން އިން ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ޙާއްސަ ސްކީމެއް

1 2 ... 465 466 467 468 469 470 471 ... 482 483