ކޯވިޑް-19

4 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ގެނެސްފި

ކޯވިޑް 19 : އިމްޕޯޓް ދަށް، އެކަމަކު ބަރާބަރަށް ކާބޯތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރޭ - ޝާހިދު އަލީ

މޯލްޑިވިއަންއިން ޗެންނާއީ އަދި ކޮޗިންއަށް ދަތުރުކުރުން މެދުކަނޑާލަނީ

ކޯވިޑް-19: ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ހުރިހާ ދިވެހިންވެސް ގޭގައި ކަރަންޓީނު ކުރަނީ

ކޮވިޑް 19: މުދާ ލޯޑްކޮށް އަންލޯޑް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ބުރޫ ނާރާނެ - ޝާހިދު އަލީ

ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގުމުން އެ އަމުރަށް ކިޔަމަންނުވާ މީހުންގެ ނަން ހާމަކޮށް ޖޫރިމަނާކުރަން ފަށައިފި

ޖެންޑާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިންނާއި މީހުންގެ ޢާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ޕޭޝަންޓް-31އަށް ނުވޭ!

މެމްބަރުންގެ މުސާރައިން %20 އުނިކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި

1 2 ... 459 460 461 462 463 464 465 ... 487 488