ކޯވިޑް-19

މިހާރު ފަތަހަ މޯލްއިން އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ، ޑެލިވަރ ވެސް ކޮށްދޭނެ

ކޯވިޑް-19 : އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ ޙިދުމަތްތައް، ގޭގައި ތިބެގެން އޮންލައިންކޮށް ހޯދާ!

ކޯވިޑް-19: އަންނަ ހަފްތާގައި ދަމަނަ ވެށިން ޙިދުމަތް ދޭނީ ހަފްތާގެ ތިން ދުވަހު

ކޯވިޑް-19 : މި އުނދަގޫ ހާލަތުގައިވެސް، އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދިންނާއި މީހުންގެ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން - ރައީސް

ކޯވިޑް-19 : ދުރާލާ ރާވައިގެން ކުރާ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުން އައިޖީއެމްއެޗްއިން މެދުކަނޑާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ފަރުކޮޅު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އަލުން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ރައްޔިތުންގެ ކިޔަމަންތެރިކަން، ހަލަބޮލި މަގުތަކަށް ފަޅުކަން

ކޯވިޑް-19 : މިވަގުތު އެންމެ މުހިއްމީ ދުޢާކުރުމާއި، އިޖްތިމާޢީ ގައިދުރުކަން - ނައިބު ރައީސް

މެލޭޝިޔާގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު އެންމެ ބޮޑަށް އިތުރުވާނީ އޭޕްރިލް މަހުގެ މެދުދެތެރޭގައި

1 2 ... 455 456 457 458 459 460 461 ... 525 526