ކޯވިޑް-19

ޔޮޓާއި ސަފާރީ ފަދަ އުޅަނދު ރާއްޖެ އައުމާއި އެއްވެސް ރަށެއްގައި ބަނދަރުކުރުން މަނާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19: ކާމިޔާބު ވެކްސިންއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހުރިހާ ޤައުމެއް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

ކޯވިޑް-19: ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުގެ ޤައުމުތަކާއި އިތުރު 9 ޤައުމަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވޭ

ކޯވިޑް-19 : މިއަހަރު ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރާތްކުރާ މިންވަރު %12 ދަށްވާނެ

މަސްވެރިން، އެމްޓީސީސީން ގަނެފައިވާ އިންޖީނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލުޔެއް

އިޤްތިސާދީ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕެކޭޖެއް ސަރުކާރުން ތަޢާރަފްކޮށްފި

ކޯވިޑް-19: ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރައްކާތެރިކަމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ 10 މީހެއް ކޯވިޑަށް ޓެސްޓުކުރަނީ

ކޯވިޑް-19: އިހަވަންދޫގައި ފިހާރަތައް ހުޅުވާ ވަގުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

1 2 ... 458 459 460 461 462 463 464 ... 489 490