ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19: ޔޫރަޕްގެ ތިން ޤައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމަށް ނިންމައިފި

ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ކޮލެޖްތައް 2 ހަފްތާއަށް ބަންދުކުރަން އަންގައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސިޓީ ހޮޓާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން ޗެކްއިންވުން މަނާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19: ކުރެއްދޫއިން އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19: އިރުޝާދުތައް އަޑުއައްސަވާ، މިއީ އާއްމު ސާފުތާހިރުކަމަށް އިސްކަންދޭންވީ ވަގުތު - ނައިބު ރައީސް

ކޯވިޑް-19: އެމް.ޑީ.ޕީން ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރަމުންދިޔަ ކެމްޕޭން އެއްކޮށް މެދުކަނޑާލައިފި

ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު އަޅަންޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅާނެ: މައިމޫނާ

ކޯވިޑް-19: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން "އޮންލައިން ފްލޫ ކްލިނިކް"އެއް ޤާއިމުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19: އިންޑިއާގެ ޞިއްޙީ މާހިރުންގެ ޓީމާއި މިނިސްޓަރ އަމީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1 2 ... 452 453 454 455 456 457 458 ... 466 467