ކޯވިޑް-19

ސީއެޗްސީގެ ފުރަތަމަ ޕްރިންސިޕަލް ޑރ މާލިކު ކޯވިޑް ބަލީގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

ބީއެމްއެލްގެ ލޯންތައް ފަސްކުރުމަށް މިހާރު އެދެވޭނެ

މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދު ތުލުސްދޫއިން

ކޯވިޑް-19 : ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު މިލިއަނަކަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި

ކޯވިޑް-19 : މާލެ ޕްޓްރޯކުރުމަށް ސީޕީ ޙަމީދާއި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިން މަގުމައްޗަށް

ކޯވިޑް-19 : ކެޔޮދުއިން މީހަކު ކޯވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 : ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކޯވިޑް-19 : ކަރަންޓީނުގައި ތިބި 4 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ޖޮބް ސެންޓަރ: 449 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި، މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އަވަހަށް ހުށަހަޅާ

1 2 ... 454 455 456 457 458 459 460 ... 525 526