ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19 : ތިމާއަކީ ބަލި ނުޖެހޭނެ މީހެއްކަމަށް ބަލައި ފަރުވާކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެ

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެ ނުގެނެވި ހުރި ބޭސް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ގެނެސްފި

ކޯވިޑް-19 : ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ފިއުލް ޝެޑްތައް ބަންދުވާނެ

ކޯވިޑް-19 : ވިޔަފާރިތަކަށާއި ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ސްޓިކާއެއް ދޫކުރަނީ

"ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ބަރޯސާވެގެން ތިބެވޭކަށް ނެތް- ހަނޑުލާއި ފުށާއި ފިޔާވެސް ރާއްޖޭގައި ހެއްދޭނެ"

ކޯވިޑް-19 : ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ބަދުބަސްބުނުމަކީ ކޮށްގެންވާނެކަމެއްނޫން - މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ކޯވިޑް-19 : މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކޯވިޑަށް ނެގެޓިވް

ކޯވިޑް-19: ނޫސްވެރިންނަށް ދޫކުރާ ފާހުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ނުހިފުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

1 2 ... 456 457 458 459 460 461 462 ... 525 526