ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19 : 300 އެނދުގެ ކޯވިޑް ވިލެޖުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ 15 އަށް ނިންމާލެވޭނެ: މަބްރޫކް

ކޯވިޑް-19 : މި ފެށޭ ހަފްތާގައިވެސް ސްކޫލްތަކާއި ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތައް ބަންދުވާނެ

ކޯވިޑް-19 : އެމެރިކާގައި ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންގެ އަދަދު 701،000 އަރައިފި

"އޯ ނެގެޓިވް" ލެ އާއި "ބީ ނެގެޓިވް" ލޭ ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވާ!

ކޯވިޑް-19 : "އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ތައްޔާރުވޭ"

ކޯވިޑް-19 : "ޚަރަދުކުޑަކުރިޔަސް ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ވަރުގަދަ ކުރޭ" - އައިއެމްއެފް

ކޯވިޑް-19: ގޭގައި ތިއްބަވާ، ނޫންނަމަ ހަތަރު ލައްކަ ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ޖެހިދާނެ - މަބްރޫކް

ކޯވިޑް-19 : ކުށްކުރާ މިންވަރު ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ދިގުމުއްދަތަށް ބޭސްކުރާ މީހުންނަށް އެސްޓީއޯއިން ބޭސް ގެނެސްދޭނެ

1 2 ... 451 452 453 454 455 456 457 ... 525 526