ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް 19: މާލޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދުތަކާއި ޙާލަތު ދެނެގަންނަނީ

"މާލެތެރެއަށް ބޭސްޖަހާ ވާހަކައާއި، މީހުން ބަންދުކުރާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް"

އައިސޮލޭޝަނާއި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ހޮޓްލައިނެއް ޤާއިމުކޮށްފި

މިއަދު މުހިންމީ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކޯވިޑް-19 ހުއްޓުވުން - މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު

ކޯވިޑް-19: އޭޑީކޭގެ ލެބް ޓެސްޓް ރިޕޯޓާއި އެމްއާރްއައި އާއި ސީޓީ ސްކޭން ރިޕޯޓް ފޯނަށް ލިބޭގޮތް ހަދަނީ

ކޯވިޑް-19: ހުމާއި ރޯގާގެ އަލާމަތް ހުރިނަމަ ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ކްލިނިކްތަކަށް ދައްކަން ސަމާލްވެލައްވާ!

ރިސޯޓުތަކުގައި ހިންގާ ސްޕާތައް ފިޔަވައި އެހެން ސްޕާތައް ބަންދުކުރަން އަންގައިފި

ޔޮޓާއި ސަފާރީ ފަދަ އުޅަނދު ރާއްޖެ އައުމާއި އެއްވެސް ރަށެއްގައި ބަނދަރުކުރުން މަނާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19: ކާމިޔާބު ވެކްސިންއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހުރިހާ ޤައުމެއް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

1 2 ... 451 452 453 454 455 456 457 ... 483 484