އެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކުރިފަހުން 687 މީހުން ސޫރިޔާގައި މަރުވި

ސޫރިޔާގެ ޞުލްޙައިގެ ވާހަކަތައް މާދަމާ ފަށަނީ

ފެބްރުއަރީމަހު ޔަމަނުގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ދެގުނަ އިތުރު

މައިކްރޯސެފަލީއާ ޒިކާއާ ގުޅުންހުރި އިތުރު ހެކިތައް ފެނުން

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާނަން - އެމެރިކާ

އެމް.އެޗް 370 ގެ މައްސަލާގައި އެއަރލައިނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް

ސޫރިޔާގައި ދިން ކާރުބޮމުގެ ޙަމަލާއެއްގައި 18 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިސްރާއީލަށް ޙަމަލާދޭ ފަލަސްޠީނު މީހުން އަރުވާލަނީ

1 2 ... 645 646 647 648 649 650 651 ... 773 774