އެމެރިކާއިން އީރާނާ ދެކޮޅު ހަސަދަވެރިކަމުގެ ރޫޙު ފެނިގެން ހިނގައްޖެ

ސުލްޙަ ބެލެހެއްޓުމުގައި އަފްޣާނިސްތާނަށް އަދި 5 ވަރަކަށް އަހަރު ހުޅަނގުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެ- ޖެނެރަލް ޖޯސެފް ޑަންފޯރޑް

ޢިރާޤުގައި އިއްޔެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 24 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިންޑިޔާއިން ނިއުކްލިއަރ ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި

އިރާޤަށް ސިފައިން ނުފޮނުވާ ވެސް އެމެރިކާއަށް އެހީތެރިވެވޭނެ - ޖޯން ކެރީ

ސޫރިޔާގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އާވެއްޖެ

އަޔަރލޭންޑްގެ އިޤްތިސާދު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ނިމުމަކަށް

ސޫރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޢަރަބި ޤައުމުތަކަށް އަސަރުކުރޭ

ލީބިޔާއިން ސާފު ނުކުރާ ތެޔޮ ބޭރު ކުރި މައްސަލާގައި އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން

1 2 ... 645 646 647 648 649 650 651 ... 668 669