އެމެރިކާވެސް އޮތީ ސައުދީއާއި އެކު އީރާނުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ދެކޮޅަށް

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނާއިއެކު ސަލާމަތީ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރަނީ

ބަޣްދާދުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 20 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އީރާނާއެކު، ޖަރުމަނުން އިޤްތިޞާދީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރަނީ

ހޫޘީންގެ ޙަމަލާތަކެއްގައި ޔަމަންގެ 43 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ތުރުކީން އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގޮވާލައިފި

ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކާއިއެކު ޕާކިސްތާނުގެ ކަންބޮޑުވުން

އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ދައުރު ފުޅާވެ ލަޝްކަރުތައް ވަރުބަލިވެފައި

ގީލާނީ މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އެތަށް ހާސްބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފި

1 2 ... 647 648 649 650 651 652 653 ... 716 717