ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލަން ކަނޑައެޅި މުއްދަތު ޔޫކްރެއިނުން އިތުރުކޮށްފި

އިންޑިޔާގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކޭންޕޭން ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލައިފި

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ މަޝްވަރާތަކަށް ހުރަސްއެޅުމާ ޗައިނާއިން ދެކޮޅު

ސޫރިޔާއިން އެމެރިކާއާއެކު ސީދާ ވާހަކަތައް ބޭއްވުމަށް ދެކޮޅު ހެދި

އިސްރާޢީލާ ފަލަސްޠީނުގެ އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި ދެބަސްވުންތަކެއް ހިނގައިފި

ޔޫކްރެއިންގެ މަސްރަޙުގެ ތެރެއިން ކްރިމިއާގެ ހިނގަމުންދާ ކަންކަން

އިރާނުގެ ވަގުތީ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން އިސްރާޢީލަކަށް ނުރައްކަލެއް ނުވާނެ

ޔުކްރޭންގައި ވަކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެ

ކެތްރީން އޭޝްޓަން، މިޞްރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1 2 ... 643 644 645 646 647 648 649 ... 668 669