ޞޫރިޔާގެ ޞުލްހައިގެ މަޝްވަރާއިން އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ނިންމާލައިފި

ބަޖެޓުގެ މައްސަލާގައި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކަށް އަސަރުކުރުން އެކަށީގެންވޭ-ކެރީ

"ޖެނީވާ-ޓޫ"ގެ ބައްދަލުވުމަށް ސޫރިޔާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް

ފަލަސްޠީނުގެ ޤައިދީން މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅަށް އިސްރާޢީލުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

އެމެރިކާގައި ވަޒީފާއެއްނެތި ތިބި މީހުންނަށް ދެމުންދިޔަ އެހީ ހުއްޓުމަކަށް

މިސްރުގެ އިންގިލާބަށް 3 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުން

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ މައްސަލަޔާ ގުޅިގެން އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް

ސޫރިއާ ދޫކޮށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 2 މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ މައްސަލައިގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ