އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ މައްސަލައިގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ

އިންޑޮނޭޝިޔާއާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ އިޤްތިސާދީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން ނިންމައިފި

ރައީސް، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ޗައިނާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަނީ

ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓާނުލައިފިނަމަ އެހީ ހުއްޓާލާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

އުތުރު ކޮރެއާއާ ބެހޭގޮތުން ޚާއްޞަ މަޝްވަރާތަކެއް ބާއްވައިފި

33 އަހަރު ތެރޭގައި އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީ ދެގުނައަށް

މުޒާހަރާ ކުރާ ފަރާތްތައް ސަރުކާރުގެ މައި އިދާރާގެ ކައިރިއަށް އެއްވެއްޖެ

ޔުކްރެއިންގެ ފައިސާ ރޫބެލްގެ އަގު ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ނޭޓޯ ލަޝްކަރުގައި ހިމެނޭ އޮސްޓްރޭލިޔާ ފައުޖު ޑިސެމްބަރުގައި ބާލަނީ