އެމެރިކާގެ ޑްރޯން ޙަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށް ޕާކިސްތާނުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގައި ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބަހެއްގައި ބޮމެއް ގޮވާ 22މީހުން މަރުވެއްޖ

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުކުޑަކޮށް އަޔަރލޭންޑުގެ 2014ގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅައިފި

ހަރީރީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ތުރުކީ ވިލާތުގެ ވައިގެ ޞަރަހައްދަށް ވަން ސޫރިޔާގެ ޖެޓެއް ވައްޓާލައިފި

ސޫރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަޔަށް ސިޔާސީ ފެންވަރުގެ ޙައްލެއް ހޯދުން މުހިންމު

ސުލްޙައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް ހާޒިރުނުވާނެ، ބަދަލެއްގައިވެސް ނުހިފާނެ

ސްނޯޑަން އަނބުރާ ޤައުމަށް އައުމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ގޮވާލުން

ޞޫރިޔާގެ ޞުލްހައިގެ މަޝްވަރާއިން އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ނިންމާލައިފި