މިޞްރުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަޑުއުފުލައިފި

ކަޝްމީރުގައި ފަށުވި އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ނީލަން ބާޒާރެއް ބާއްވައިފި

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އިންވެސްޓަރުންގެ ތަރުހީބު އިތުރުވަނީ

ޗައިނާގެ މިސްކިތެއްގައި ފިތި ބާރުވުމުގެ ސަބަބުން 14 މީހުން މަރުވެއްޖެ

28.5 މިލިއަން ކުދިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުން މަޙްރޫމުވެފައިވޭ

ސޫރިޔާގެ ކެމިކަލް ހަތިޔާރުތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް

ބަޣްދާދުގައި މިއަދު ދިން ހަމަލާއެއްގައި 18 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މިޞްރުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މުޒާހަރާއެއް ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ސޫރިޔާގެ އާބާދީގެ 40% މީހުން ބޭރުގެ އިންސާނީ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައި