ސޫރިޔާގައި ކުރިއަށްދިޔަ އެއްވުމަކަށް އަމާޒުކޮށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް

ފަލޫޖާ އެސަރަހައްދުގެ ޤަބީލާތަކުގެ ލިޑަރުންނާ ހަވާލުކުރުމާގުޅޭ މަޝްވަރާތައް

ކެންޑީޑޭޓުން އެއްވެސްއިލެކްޓްރޯނިކް އެއްޗަކާހަވާލު ނުވުމަށް އަންގައިފި

ތައިލޭންޑްގެ ހުޅަނގުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 30 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިސްތިޤުލާލަށް އިޚްތިރާމް ކުރައްވާނަން- ކެރީ

މަސްޖިދުލްޙަރަމް ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަށާފައިވަނީ ޙައްޖާޖީނަށްޓަކާ

ބަޣްދާދުގައި ކާރުބޮންތަކެއް ގޮއްވާލުމުގެ ސަބަބުން 25 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސްޕެއިންގެ ބޮޑު ވަޒީރު ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އިސްވެރިޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިޞްރުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަޑުއުފުލައިފި