ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތެއް

ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް

އައިޓީބީ ބުކްއެވޯޑް ރާއްޖެއާބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ފޮތަކަށް

މިއަހަރުގެ އައިޓީބީ ފެއަރއަކީ ކާމިޔާބު ފެއަރއެއް - މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އައިޓީބީ ފެއަރގައި ގެސްޓްހައުސް ޕްރޮމޯޓްނުކުރަން އަންގާފައެއްނުވޭ

ރާއްޖެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޔޮސްފިއަރ ޤައުމުގެ ގޮތުގައި

އައިޓީބީފެއަރއަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ފުރާވަޑައިގެންފި

އައިޓީބީ ފެއަރގައި ރާއްޖެއަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ

1 2 ... 66 67 68 69 70 71 72 ... 76 77