ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ދާން ބޭނުންވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ

ޓްރެވަލް އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

1997ގައި ބިޑް ކުރި 44 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ނުނިމި!

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ޕީ.އާރު އެޖެންސީތަކެއް ހަމަޖައްސަވައިފި

ޗައިނާގައި ރާއްޖޭގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުވެއްޖެ

ބ.ފިނޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރި ރިސޯޓް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

ޗައިނާއިން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުކުރަނީ

ފަސް ލައްކަވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަށް ރާއްޖެއިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

1 2 ... 68 69 70 71 72 73 74 ... 81 82