ޕީވީއާރު ސިނަމާ އާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރުކުރަނީ

މަޖިލީހުން ގެނައި އިސްލާހާއިއެކު ޓޫރިޒަމްގެ ޤާނޫނު ތަސްދީގުކޮށްފި

ރިސޯޓުތައް 99 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ރިސޯޓުތައް 99 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަން ކުރުމުގެ އެވޯޑް ސޮނެވާ ގްރޫޕްއަށް

އެސް.އީ.ޒެޑާއި ގުޅޭ ގަވާއިދުތައް މި ފެށޭ ހަފްތާގައި ގެޒެޓް ކުރަނީ

ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރުކުރުމަށް ރޯޑް ޝޯ ތަކެއް އިންޑިޔާގައި

3 ތަރީގެ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު ކުޑަ ބަނޑޮސް ހުޅުވަނީ

ފެބްރުއަރީ މަހަކީ ރިކޯޑު އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން އައި މަހެއް-

1 2 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72