އައިޓީބީ ބުކްއެވޯޑް ރާއްޖެއާބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ފޮތަކަށް

މިއަހަރުގެ އައިޓީބީ ފެއަރއަކީ ކާމިޔާބު ފެއަރއެއް - މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އައިޓީބީ ފެއަރގައި ގެސްޓްހައުސް ޕްރޮމޯޓްނުކުރަން އަންގާފައެއްނުވޭ

ރާއްޖެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޔޮސްފިއަރ ޤައުމުގެ ގޮތުގައި

އައިޓީބީފެއަރއަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ފުރާވަޑައިގެންފި

އައިޓީބީ ފެއަރގައި ރާއްޖެއަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ

އުތީމުގައި ސީޓި ހޮޓަލެއް އެޅުމަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލަނީ

އިންޑިޔާގެ އުތުރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުން ސީދާ ފްލައިޓްތައް ރާއްޖެއަށް

1 2 ... 63 64 65 66 67 68 69 ... 73 74