ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ވަޙީދުއްދީން، ޑރ. ޝަހީމަށް ތާޢީދުކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް ޔާމީނަށް ކާމިޔާބުކޮށްދެއްވުމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންތަކެއް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ނަޝީދުގެ އަތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބާރު ދިއުމުން ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ތަސައްރަފު ފުދިފައިވާ މަންޒަރު ދަނީ ފެންނަމުން - މޫސާ މަނިކު

ޑރ.ޝަހީމަށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ އިލްމުވެރިންތަކެއްގެ އެންޑޯސްމަންޓް ލިބިވަޑައިގެންފި

ރައީސް ޔާމީން ކެމްޕެއިން ޓީމުން ގދ. ތިނަދޫގައި ޑޯޓުޑޯ ހަރަކާތް ފަށައިފި

ޑރ.ޝަހީމަކީ ރައީސް ބޭނުންފުޅުވާ ފެންވަރުގެ ޢިލްމީ ބޭފުޅެއް - ޕީޕީއެމް

ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ޑރ.ޝަހީމް ހަމަޖަައްސަވައިފި

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ "ހަޤީގީ ބާނީ"އަކީ ރައީސް ޔާމީން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ފޮނަދޫ ރައްޔިތުން ރައީސް ޔާމީނަށް ދޭނީ އެއްވަނަ: އަބްދުއްރަޙީމް

1 2 ... 935 936 937 938 939 940 941 ... 1176 1177