އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސާރވާއަށް ކެނޑިނޭޅި ބަޔަކު ހަމަލާދެމުންދޭ: އިލްކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ޖޭ.އެސް.ސީއަށް މެންބަރަކު އައްޔަންކުރުން ފަސްކޮށްފި

ޑރ.މުހައްމަދު ލަތީފް ސީ.އެސް.ސީގެ ރައީސްކަމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި

ޕީ.ޕީ.އެމްއާއި އެކު ކޯލިޝަން ހަދާ އެއްވެސް ޕާޓީއެއް މާޔޫސްވިޔަކަ ނުދޭނަން - ޔާމީން

ޖުމްހޫރީ ގުޅުމުގެ ސަރުކާރެއްގައި ތިލަދުންމައްޗަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ މައި ހަބަކަށް ވެގެން ދާނެ-ޤާސިމް

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕޮލިސީ ޓީމާއި، ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕް މެމްބަރުން ބައްދަލް ކުރައްވައިފި

ޤައުމައިގެން ކުރިއަށް ކޯލިޝަންގެ ކެމްޕެއިން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރގެ ދެ މައްސަލައެއް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަންގައި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާ ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރޮޒައިނާ