އެމްޑީޕީއިން ތިޚާބުގެ %70 ކާމިޔާބުކުރާނެ- ނަޝީދު

ޕީޕީއެމަށް ރައްޔިތުން ތާޢީދު ކުރަނީ ރައްޔިތުން ނާއި ހަމައަށް ސިޔާސަތު ތަކެއް ގެނެސްދޭ ޕާޓީއަކަށް ވުމުން-ޖަމީލް

ވޯޓު ނުލާނަމަ ޙަޤީޤީ ޑިމޮކްރެސީއެއް ނުގެނެވޭނެ- ޑރ.ވަހީދު

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާ އަންހެނުން ނަށް ގޭގައި ތިބެގެން ވަޒީފާ އަދާ ކުރެވޭނެ ގޮތް ޤާއިމް ކޮއްދޭނަން-ޖަމީލް

ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ޤާއިމުކޮށްދޭނަން-ޔާމީން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައުން އެކަށީގެންވޭ: މައުމޫން

ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ފުވައްމުލަކަށް

ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ޚާއްސަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނަން – ޔާމީން

އެމްޑީޕީގެ "ވަރަށް ވެދުން" ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ ސިޓީ ފުލުހުންނަށް