އިންތިޚާބު އަވަސް ކުރުމަށް ގޮވާލާ އެމްޑީޕީން ރޭވެސް އިހްތިޖާޖުކޮށްފި

ބަންދުގައި ތިބި ބައެއް ކުށްވެރިންގެ އަދަބު ލުއިކުރުމަށް ނިންމައިފި-ރައީސް

ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ކައުންސިލްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނައިފި

ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރާނަން

މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 182 ކެންޑިޑޭޓުން- އިލެކްޝަންސް

މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދަނީ

ިޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ނިންމައިފ

ރާއްޖެ-ޗައިނާ ވިސާ ދޫކުރުން ޗައިނާގެ އެމްބަސީން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ނައިބުންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފި