ރައީސް ޔާމީނާ ބެހޭގޮތުން ކާނަލް ނާޒިމް ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއް - ތަރުޖަމާނު

އަބުރުގެ ޤާނޫނު އުވާލަން ބަލައިގަނެ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް

ކާނަލް ނާޒިމް އިންތިޚާބީ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރު ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތަކުން ފާސްކޮށްފި

ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު ރިޒާއަށް ގެއްލިއްޖެ

އެއްކޮށް މިނިވަންކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ވިދާޅުވި - ކާނަލް ނާޒިމް

މިއަދު މަޖިލީހުގެ ހާލަތު އޮތްގޮތުން މަގާމުން ވަކިކުރެވިދާނެ - ރިޒާ

އުމުރުން 65 އަހަރުވުމުން ރައީސްކަމަށް ވާދަނުކުރެވޭ އިޞްލާޙު އުވާލަނީ