ޕާޓީތަކުގެ ދަރަނިތައް ދައުލަތުން ދޫކުރާ ފައިސާއިން ކަނޑާލަނީ

"ޤައުމީ ވިންދު"ގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އީސީން ހުއްދަދީފި

ހޯރަ އިއްބެ މިނިވަންކޮށްފި

މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ފުވާދު ތަޢުފީޤު މަޖިލީހަށް

ކޮމަންވެލްތުގައި އަލުން ރާއްޖެ ބައިވެރިވުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފަތުރުވެރިކަމުން ދިވެހިންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތައް ބޮޑުކުރުމަށް މެންބަރުން ގޮވާލައްވައިފި

ޕްރައިމަރީގައި ބަލިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބުތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ކޮމަންވެލްތުގައި ރާއްޖެ އަލުން ބައިވެރިވުމަށް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި