ރިޒްވާން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށް ގޮވާލާ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް!

ޕީޕީއެމް ފަސްހާސް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވާ ލިސްޓްގައި ކޮމިޝަންގެ 3 މެމްބަރެއްގެ ސޮއި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް އެބަހުރި- ކުރީގެރައީސް ނަޝީދު

ވަޒީރުންގެ މަޖީލީހަށް މިއަދު އިތުރު ތިން ވަޒީރަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

އިންތިޚާބުގެ ޙަޤީގީ ކާމިޔާބުވެރިންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންކަމުގައި ވާންޖެހޭ

ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ފުލުހުން ބައްދަލުކޮށްފި

އިންޑިޔާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް އިންޑިޔާގެ 3 ޤައިދީއަކު މިނިވަންކޮށްފި

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޤަރާރެއް