ޢަދުލުވެރި ވެރިކަމެއް ކުރުމަށް ޖިނާޢީ ކުށްތަކާއި ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ބަލަންޖެހޭ - މެންބަރުން

ކޮމަންވެލްތުގައި ބައިވެރިވުމާގުޅޭ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަން ފަށައިފި

ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވި ފުލުހުންނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިިނިސްޓަރުކަމަށް އިމްރާން އައްޔަންކުރުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވާލުން - ނިހާން

ސީއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް އާމިރާ އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ޤާނޫނީ ބާރުދިނުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

އިމްރާން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު އަލުން މަޤާމާއި ހަވާލުވެޑައިގެންފި

އެއްބަސްވުމަށް ރައީސް އިޙުތިރާމުކުރައްވާނެ ކަމުގެ އިތުބާރު އެބައޮތް - އަދާލަތު ޕާޓީ