ވަޒީރުންގެ މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅަން ފަށައިފި

އަދާލަތުން 13 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން ނިންމާ ދާއިރާތައް އިޢުލާންކޮށްފި

87 ދާއިރާއަށްވެސް ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ބާދަކުރާނީ 35 ދާއިރާއަކަން ހާމަވެއްޖެ

ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ - ރައީސް

ޤައުމުގެ މާލީ ޙާލަތު ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އާއްމުކުރާނަން - ރައީސް

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ފެށޭ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ދޭނަން - ރައީސް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބުޝް އަވަހާރަވެއްޖެ

ބާ އެސޯސިއޭޝަން ބިލަށް ޚިޔާލު ހޯދަނީ