ހޮހަޅައިން ކުދިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ހިންގި ހިތްވަރުގަދަ އޮޕަރޭޝަން

މާލޭ ދަފުތަރުގައި ފަސޭހައިން ރަޖިސްޓްރީވެވޭނެ ގޮތްހަދައިފި

އެމްއެމްއައިގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފުވަމުލަކުގައި ފަށައިފި

ޔޫއެންޑީޕީއޭ ގެ އޭޝިއާ ޑިވިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ފޮރިން ސެކެޓްރީއާ ބައްދަލްކުރައްވައިފި

ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް އެވޯޑް ދިނުން މިރޭ

ޑރ ޝަހީމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ ޔާސިރު ޤާދީ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތަކާމެދު ޢާންމުން ހިތްހަމަޖެހޭ - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތްދޭން ފެށޭވަރުވާނެ - ނާޒިމް

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދޭން މުއައްސަސާތަކަށް އޭޖީ އަންގައިފި