ޤާނޫނު ކުރިމަތީގައި އެންމެން ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވީ ރައީސް ޔާމީން - ހޯމް މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ޖަޕާނު ބަސް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ޖަލުގައި އަނިޔާކުރުމުގެ ސަޤާފަތް ނައްތާލީ މިސަރުކާރުން - ހޯމް މިނިސްޓަރ

އަމާންކަން ނާގާލުމަށް ހިންގާ ޢަމަލުތަކާ އަދަބުލުއިކޮށްދިނުމާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް - ހޯމް މިނިސްޓްރީ

ޒަކާތު ފަންޑުގެ ސްކޮލަރޝިޕް 31 ފަރާތަކަށް ދީފި

އިޤްތިޞާދު އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މުދަލުގެ ޒަކާތް ދައްކާ މިންވަރު އިތުރުކުރަންޖެހޭ - ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

7 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ދަނީ ބާރަށް ކުރިއަށް - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށް ނިމުމުން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރާނަން - ހާރިސް

ރައީސް އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނީ ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލަން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުން - މިނިސްޓަރ ޒަމީރު