ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހުރިހާ މަގުތައް ތަރައްޤީކޮށް ޒަމާނީ ސިޓީއަކަށް ހަދާނަން - ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ބޭރު މީހަކު ވެރިޔަކަށް ހުރުމަކީ ކައިރިކަމެއް- މަޞީހު

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި

މާލެއަށް ލަފާ ފުރާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކެއް ޕީޕީއެމުން ފަށައިފި

ޑރ.ޝަހީމް މާފަންނު ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވައިފި

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ލ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް ދެވަނަ ދައުރެއްގައި އިސްދޫ ބޮޑުމަގުގައި ތާރު އަޅާދޭނަން- ސަޢީދު

އިދިކޮޅު މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލީ ވަކި ބައެއްގެ ވިސްނުމަށް ބިނާކޮށް- ނިހާން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި