"ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ"

ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗާޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހަފްތާގައި ނިންމަނީ

ކުޑަކުދިން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުން މުހިންމު- އުގައިލް

ރައީސް ޔާމީން އިތުރު ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ- ޠާރިޤް

ފައިނު ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ކެނޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރަން ފަށައިފި

ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފި

ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވެވުމަށް ނިންމަވައިފި

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން، އިނގުރައިދޫއަށް ވަޑައިގެންފި