ކާރެއްގެތެރެއިން ބަނގުރާފުޅިތަކެއް ހޯދައި 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޑިފުށީ ދާއިމީ ހިޔާގެ 36ގެއެއް ގެތަކުގެ ވެރިންނާއި ހަވާލުކޮށްފި

މަސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޝަރަފުގެ އައްޑަނައަރުވައިފި

ގއ ގައި އިމާރާތްކުރާ 298 ގޭގެ ތެރެއިން 50 ގެ ނިމި ހަވާލުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރަނީ

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ޖިހާދުން އިބުރަތް ހާސިލްކުރަންޖެހޭ - ރައީސް

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަސް

މަޑުއްވަރިއަށް މިއަދު އާދަޔާ ޚިލާފަށް އުދައަރަނީ

ޕްލާސްޓިކްފުޅި އެއްކުރުމުގެ ހަރަކާތް ސްކައުޓުން ނިންމާލައިފި