އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވަން ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ - ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަސްކަރީ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މެލޭޝިއާއަށް

ތުއްތުކުދިންނަށް، ހުނައިޝާ މިސްގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް!

ޞިއްޙީ ހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް - ނާޒިމް

ސިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާއީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

އިންތިހާބަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް އިލެކްޝަންސް ޓީމުތައް އަތޮޅުތަކަށް

ދީނީ ތަފާތުވުންތަކަށް ޙައްލުހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ގެނެސްދިނީ މި ސަރުކާރުން- ޑރ. ޝަމީމް

މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ރަގަޅަށް މަސައްކަތްކުރި ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް