ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދެނީ

"ޚިތާނީ އުފާ" ފޯރިގަދަ ޙަރަކާތްތަކަކާއެކު ނިންމާލައިފި

"ހަބޭސް 3" މިއުޒިކް ޝޯވ ބާއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެލޭޝިޔާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

"ޤައުމާއިގެން ކުރިއަށްދިއުމަށް އައު ޢަޒުމްތަކެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ"

އަންނައަހަރު 200 ކުދިން ޚިޠާނުކޮށްދެއްވާނެ- ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން

ކ.ހުރާގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ރާއްޖެއާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ދާނީ ބަދަހިވަމުން- އިނގިރޭސިވިލާތް

އެމްއެންޔޫ އާއި އިމިގްރޭޝަނާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި