އާއްމު މަސްލަހަތަށް ބުރޫ އަރާފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިމިގްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮފީހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވައިފި

އައްޑޫއަށް ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްޠިތާޙްކޮށްފި

މާފަންނު ގެއަކުން ގިނަ އަދެދެއްގެ ބަނގުރާ އަތުލައިގެންފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ޖޭއެފްއެމުން ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

ވަގުތީ ހިޔަލުގައި މިހާރު އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެ - މިނިސްޓަރ

ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާއެކު ބިދޭސީއަކު ހުޅުމާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ނުގެންގޮސް ހުރި ޕާސްޕޯޓްތައް ގެންދިއުމަށް އަންގައިފި

ކާރެއްގެތެރެއިން ބަނގުރާފުޅިތަކެއް ހޯދައި 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި