ޑރ.ފަޒީލް ނަޖީބުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރައްވައި ރައީސްގެ ސިޓީފުޅެއް

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

ޑރ.އަފްރާޝީމް އަލީއަށް އިންސާފް ހޯދައިދެވޭނެ- ހޯމް މިނިސްޓަރ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ މަޖިލިސް އަލުން އެކުލަވާލައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލުން

ދެކުނު ސޫދާންގެ ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވުމަށް ވާހަކަތަކަށްދަނީ

ޖަޕާނުގެ އެހީގައި އަޑުގެ އެންޓަނާތައް އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

މަލީޝާގެ ވެރިޔާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ދައުވާއެއް ކުރަނީ