އެމްއެންޑީއެފުން ފިޠުރު ޢީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް

3 މަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި

ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ފާރިސް މައުމޫން ޕީޕީއެމްއިން ވަކިކޮށްފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ދުންޔާ މައުމޫން އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި

ކ.ހިންމަފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިފި

މާދަމާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޢީދު ސަލާންކުރެއްވުން އޮންނާނެ

ރައީސް، ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި