ރައީސްގެ އަރިހަށް، ލަންކާ ނޭވީ ކޮމާންޑަރުގެ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް

ށ.މިލަންދުއަށް އެރި ނަގޫރޯޅިއެއްގައި އެރަށަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

ޒުވާނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދިން 4 މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޅ.މާފިލާފުށީގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އާއިލާއެއް ޅ.ނައިފަރަށް ބަދަލުކޮށްފި

އިންތިޚާބް ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ ޤާއިމްކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރެއްކަމަށް -ޔާމީން

މައްޗަންގޯޅީ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެގެ ވަރަށްބޮޑަށް އަނދައިފި.

މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެމްބީސީން ބަހުސެއް ބާއްވަނީ

އިހަވަންދޫގައި ލޮނުފެނުން މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓެއް އިމާރާތްކުރަނީ