ބިޔަރު ދަޅުތަކަކާއެކު 18 އަހަރުން ދަށުގެ 3 ކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފި

މިނިވަން 50 މޫދު ކުޅިވަރުގެ އީދު ނިންމާލައިފި

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ސުކޫލްކުދިންގެ މެދުގައި މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

ސިފައިން ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ނޭޕާލްގައި ދިވެހި ކުދިން ތިބީ ސަލާމަތުން އެކަމަކު ދަތި ހާލުގައި

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާގެ ބިލް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ރައީސް،ނޭޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ހަމްދަރުދީގެ‏ ‏މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

މިނިސްޓްރީތަކުން ބިން ކުއްޔަށްދިނުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު ގެޒެޓް ކޮށްފި

ލ. ގަމުގައި އެކްސިޑެންޓެއްވެ 2 މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް