9 ޑޮކްޓަރަކަށް ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު ދެއްވައިފި

މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން އެއްކަމަކަށް ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު ހޭދަ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ކުރެއްވި 17 ބޭފުޅެއްގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ރާއްޖެއަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ކުރިއަރުވަނީ!

ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި 9 ދިވެހިން ތަމްރީންކުރަނީ

އަތޮޅުތެރޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 194މިލިއަން ރުފިޔާ

''ސްޓެޕް އަޕް'' ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްފި

އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވާ ބަލިތަކުގެ ތެރޭގައި ހަކުރުބަލި !

1 2 ... 383 384 385 386 387 388 389 ... 418 419