2 އަތޮޅަކަށް މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވަނީ

އުރީދޫއިން އައިޖީއެމްއެޗަށް ޑިފިބްރިލޭޓާގެ 6 މެޝިން ހަދިޔާކޮށްފި

ލައިސެންސިންގ އެގްޒޭމްއަށް 9 ޑޮކްޓަރަކު ރަޖިސްޓަރކޮށްފި

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއެކު ސިއްޙީދާއިރާއަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

2 ސްކޫލެއްގައި ހެލްތްސްކްރީން ޕްރޮގާރާމްފަށައިފި

އޭޑީކޭއިން އޯޑިއޮލޮޖީ،ސްޕީޗް އެންޑް ލެންގުއޭޖް ތެރަޕީގެ ހިދުމަތް

3 ރަށެއްގެ ހެލްތް ސެންޓަރު މަރާމާތުކުރަނީ

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 74 ތަނެއް މަރާމާތުކޮށްފައިވޭ - ހެލްތް މިނިސްޓަރ

1 2 ... 380 381 382 383 384 385 386 ... 397 398