ރާއްޖޭގައި ޑެންގީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިދާނެ- ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ކޮންފަރެންސިން ފެސިލިޓީޒް އިފްތިތާހް ކޮށްފި

ކާޑިއެކް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ރޯދަ މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ފަށަނީ

ނެޝަނަލް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރ- ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް އިންގިލާބެއް

ފައިލޭރިއާ ނައްތާލެވުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް- މިނިސްޓަރ

ބިލެތްދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު، 16 ގަޑިއިރު ޙިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކަށް

ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ތެލެސީމިޔާ ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ސިއްޙީމަރުކަޒަކަށް

ރާއްޖޭގައި ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސައިޕްރަސްއިން އެހީވަނީ

1 2 ... 382 383 384 385 386 387 388 ... 421 422