ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންގެ ދައުރު

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމަނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްސަ ފެއަރއެއް

ޓީބީ ބައްޔާއި ބެހޭ ބައްދަލުވުމެއް ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި

9 ޑޮކްޓަރަކަށް ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު ދެއްވައިފި

މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން އެއްކަމަކަށް ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު ހޭދަ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ކުރެއްވި 17 ބޭފުޅެއްގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ރާއްޖެއަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ކުރިއަރުވަނީ!

1 2 ... 384 385 386 387 388 389 390 ... 419 420