އެސް.ޓީ.އޯ އިން އިތުރު 4 ރަށެއްގައި ފާމަސީއެއް ހުޅުވައިފި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ބުލަޑް ބޭންކެއް ހުޅުވައިފި

ހެޕަޓައިޓިސް ބީއަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ގައިޑްލައިން

އޮކިއުޕޭޝަން ތެރަޕީގެ ހިދުމަތް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން

ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި

އެޗް.އައި.ވީއާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލިންދިނުން

ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރާ މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ

ސީލިންގ އިން ފެންލީކްވުމުން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފެން ހެދިއްޖެ

ވިލިމާލެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

1 2 ... 379 380 381 382 383 384 385 ... 397 398